Regulamin


Regulamin konkursu „Podziel się opinią o salonie kosmetycznym Ogród Urody” Facebook § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Podziel się opinią o salonie kosmetycznym Ogród Urody” 2. Organizatorem Konkursu jest salon kosmetyczny Ogród Urody ul Mickiewicza 25, Bielsko Biała 43-300 (zwana dalej „Organizator”) 3. Czynności związane z obsługą techniczną i poinformowaniu Zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. 4. Konkurs jest realizowany wyłącznie na profilu Ogród Urody na portalu Facebook, link: https://www.facebook.com/OGR%C3%93D-URODY-105758465033824/ 5. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Podziel się opinią o salonie kosmetycznym Ogród Urody” zwany jest dalej „Konkursem”. 6. Konkurs rozpocznie się w dniu 24.09.2021 r. o godz. 10:00 i zakończy się w dniu 31.10.2021 r. o godz. 23:59. 7. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się w dniu 3.11.2021 r. 8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 9. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez portal Facebook. 10. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. 11. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem. § 2 Uczestnicy konkursu 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: a) posiada aktywne konto-profil na portalu społecznościowym Facebook i/lub portalu Google, b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, d) nie jest pracownikiem oraz członkiem rodziny Organizatora, e) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, f) wykona Zadanie Konkursowe. 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt a – f stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. § 3 Zadanie Konkursowe i nagrody 1. Zadanie Konkursowe polega na: a) Wystawieniu pisemnej opinii o Ogród Urody (https://www.facebook.com/OGR%C3%93D-URODY-105758465033824/) na portalu Facebook (1 los) i/lub Google (1 los). Za wystawienie opinii na obu portalach Uczestnik otrzymuje 2 losy. 2. Nagrody: a) Nagrodą główną dla jednego Uczestnika jest bon o wartości 300 zł (brutto) do wykorzystania na dowolne usługi oferowane w salonie kosmetycznym Ogród Urody. Bon ważny jest do 30.11.2021r. b) Nagrodą dodatkową dla każdego Uczestnika, który spełnił warunki konkursu, jest jednorazowy kod rabatowy uprawniający do 20% zniżki do wykorzystania na dowolne usługi w salonie kosmetycznym Ogród Urody. Kod rabatowy ważny jest do 30.11.2021r. W przypadku wystawienia opinii na obu portalach Uczestnik otrzymuje dwa jednorazowe kody uprawniające do rabatu 20% które nie łączą się. 3. W dniu Rozstrzygnięcia Konkursu na stronie https://www.facebook.com/OGR%C3%93D-URODY-105758465033824/ Organizator umieści film z losowania zwycięzcy. 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest kontakt w prywatnej wiadomości na profilu Ogród Urody – przesłanie imienia i nazwiska zwycięzcy oraz adresu kontaktowego. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięzcy. 6. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: § 4 Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator. 2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. § 5 Tryb składania reklamacji 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile Uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną),w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: bielsko@ogrodurody.pl § 6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w linku w poście konkursowym na portalu Facebook. 2. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

Drodzy Klienci,
mając na uwadze Wasz komfort oraz dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa
świadczonych usług, od dnia 01.06.2021 wprowadzamy poniższy regulamin, korzystania z
naszych usług.
Regulamin salonu kosmetycznego
Ogród Urody
Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego
regulaminu.
Postanowienia ogólne

 1. Godziny otwarcia salonu kosmetycznego Ogród Urody:
 2. Poniedziałek-piątek w dni robocze w godzinach 10:00 – 18:00
 3. W wybrane soboty w godzinach 9-14
 4. Rezerwacja usług może nastąpić telefonicznie pod nr 575-445-885, mailowo:
  bielsko@ogródurody.pl , za pomocą aplikacji Messenger Facebook /
  ogrodurody oraz online za pośrednictwem portalu Moment.pl
 5. Salon kosmetyczny Ogród Urody oferuje kompleksowy pakiet usług
  kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość
  zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów
  zabiegowych i wiele innych usług. Aktualna oferta dostępna jest w recepcji
  oraz stronie internetowej www.ogrodurody.pl
 6. Wszystkie usługi świadczone w salonie kosmetycznym Ogród Urody mają na
  celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są
  świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na
  terytorium RP, a porady udzielane przez nasz personel nie są poradami
  lekarskim.
 7. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez
  nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty
  i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 8. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach
  klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez salon
  kosmetyczny Ogród Urody zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
  danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 9. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą
  handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są
  układane indywidualnie dla każdego Klienta.
 10. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
 11. Nasze promocje i rabaty nie łączą się. Regulamin poszczególnych promocji
  określają odrębne regulaminy.
  10.Za usługi świadczone w salonie kosmetycznym Ogród Urody płatności można
  dokonać gotówką, kartą płatniczą lub Blikiem.
 12. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie
  na nasz adres Ogród Urody “Anna” S.C. A. Trojanowska, A. Majchrzak ul.
  Adama Mickiewicza 25, 43-300 Bielsko – Biała, lub mailowo:
  bielsko@ogródurody.pl
  12.Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie salonu
  kosmetycznego Ogród Urody bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby
  upoważnionej do reprezentowania gabinetu.
  13.Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu salon kosmetyczny Ogród
  Urody nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  14.Personel salonu kosmetycznego Ogród Urody zastrzega sobie prawo do
  zmiany terminu zarezerwowanego zabiegu do 24 godzin przed jego
  terminem, lub w wyjątkowych sytuacjach w dniu zarezerwowanej wizyty, w
  sytuacjach losowych, niezależnych od firmy.
  Klient salonu kosmetycznego Ogród
  Urody
 13. Klientem salonu kosmetycznego Ogród Urody może być dowolna, pełnoletnia
  osoba fizyczna.
 14. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej
  13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela
  ustawowego. Pracownik salonu kosmetycznego Ogród Urody jest
  uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub
  nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem
  potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w
  przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 15. Klient salonu kosmetycznego Ogród Urody zobowiązany jest do
  przestrzegania przepisów BHP i P. Poż., oraz wykonywania poleceń
  pracowników salonu kosmetycznego Ogród Urody.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie
  salonu kosmetycznego Ogród Urody z przyczyn zależnych od Klienta.
 17. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy
  umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku w wysokości
  50 % wartości zarezerwowanej usługi, który przepada z chwilą ponownego
  niestawienia się w umówionym terminie. Wpłaty zadatku można dokonać
  gotówką, kartą lub przelewem na nasze konto. W obydwu przypadkach kwota
  musi zostać zaksięgowana na koncie salonu kosmetycznego Ogród Urody
  najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
  Zabiegi
 18. W trosce o wysoką jakość usług w salonie kosmetycznym Ogród Urody,
  zachęcamy aby klient przyszedł 5-10 minut wcześniej przed umówioną
  godziną w celu przygotowania się do zabiegu.
  ○ Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku
  zabieg zostanie skrócony o ilość minut spóźnienia danego Klienta.
  ○ Czas podany obejmuje czas wejścia do pomieszczenia i samego
  zabiegu.
 19. Przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik salonu kosmetycznego Ogród
  Urody przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan
  zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie
  stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka
  wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po
  zabiegowych.
 20. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i
  zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu mają ich pełną
  świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i
  powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne
  potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia
  takiego oświadczenia przez Klienta.
 21. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia
  Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą
  wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o:
  ○ chorobach serca,
  ○ używaniu rozrusznika serca,
  ○ chorobach nowotworowych,
  ○ stanach zapalanych w fazie ostrej,
  ○ przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych,
  ○ ciąży lub okresie połogowym,
  ○ posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych),
  ○ przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi
  ○ oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej
  ciągłości tkanek ciała.
 22. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między
  kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem
  kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien
  potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 23. Zakup zabiegu lub korzystanie z innych usług w salonie kosmetycznym Ogród
  Urody równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma
  żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w
  salonie kosmetycznym Ogród Urody oraz że zapoznał się i akceptuje warunki
  niniejszego regulaminu. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność
  ponosi Klient.
 24. Personel salonu kosmetycznego Ogród Urody zastrzega sobie prawo do
  odmówienia lub przerwania zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych i
  innych chorób zakaźnych, w przypadku niewypełnienia, lub nieprawidłowego
  wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta. W
  przypadku braku wcześniejszego powiadomienia personelu salonu
  kosmetycznego Ogród Urody o ww. chorobie i uzyskaniu zgody na zabieg –
  opłata wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona.
 25. Personel salonu kosmetycznego Ogród Urody zastrzega sobie prawo do
  przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta
  nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne,
  agresja itp.). W takim przypadku, mimo nie wykonania zabiegu, zostanie
  naliczona za niego pełna opłata.
  Zaproszenia, bony, vouchery
  upominkowe
 26. Bon upominkowy, zwany dalej bonem/zaproszeniem upominkowym to
 27. bon na zabiegi kosmetyczne lub kosmetyki sprzedawane w salonie
  kosmetycznym Ogród Urody ,
 28. na określoną kwotę który zostaje nabyty w salonie przez Klienta, dalej
  zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.
 29. Bony upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych lub
  kosmetyków w salonie kosmetycznym Ogród Urody zgodnie z aktualnym
  cennikiem.
 30. Bon upominkowy jest wypisywany dla konkretnej osoby (lub firmy) na
  określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
 31. Bon upominkowy może być zakupione poprzez:
 32. zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres
  bielsko@ogrodurody.pl ,
  ■ wówczas płatność dokonywana jest przelewem,
  ■ Zaproszenie może być odebrane w siedzibie salonu
  kosmetycznego Ogród Urody
  ■ bądź wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany
  adres za dopłatą w wysokości ceny wysyłki listu poleconego.
  ■ może być wystawiony e-voucher i przesłany drogą elektroniczną
  na adres wskazany w zamówieniu.
 33. Wizytę w gabinecie
 34. Płatność za bony upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą
  płatniczą.
 35. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia bonu upominkowego, salon
  kosmetyczny Ogród Urody nie ponosi odpowiedzialności, ani nie
  rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 36. Ważność bonu upominkowego
 37. wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Dopuszcza się przedłużenie
  ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu
  personelu salonu kosmetycznego Ogród Urody w czasie zakupu bądź
  w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega
  końca.
 38. Po zakończeniu ważności bony upominkowe będą zamykane i nie
  będzie możliwa ich realizacja.
 39. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione bony
  upominkowe.
 40. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu
 41. z informacją o płatności bonem.
 42. płatności bonem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu lub
  przed zakupem kosmetyków.
  10.Jeżeli osoba dysponująca bonem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną
  godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, salon kosmetyczny Ogród
  Urody traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 43. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na bonie
  upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w salonie
  kosmetycznym Ogród Urody w przypadku wystąpienia przeciwwskazań.
  12.Zakup bonu upominkowego lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący
  akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
  Pakiety i karnety zabiegowe
 44. Zakup pakietu zabiegów w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do
  przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie
  należnych odstępów między zabiegami oraz wykorzystanie całego pakietu
  tak, aby rezultaty były najkorzystniejsze dla klienta.
 45. Rabat przyznawany do serii zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów
  na inne w tej cenie.
 46. Klient ma możliwość wykupienia masaży/zabiegów w „serii” – otrzymując
  karnet na daną serię. Przy wykupie serii masaży/zabiegów obowiązuje opłata
  „z góry”.
 47. Każdy karnet objęty jest terminem ważności (max 12 miesięcy).
  ○ O ważności karnetu decyduje jego data rozpoczęcia lub kupna (zależy
  od pisemnych ustaleń z personelem salonu kosmetycznego Ogród
  Urody ).
 48. Promocje nie łączą się.

OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest Ogród Urody “Anna” S.C. A. Trojanowska, A.
  Majchrzak
 2. Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy
  dokonują zakupu usług u Organizatora. Program organizowany jest na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 13.09.2021 do odwołania.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w
  Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do
  czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który
  przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Karta Uczestnika – indywidualna karta, na której są zbierane punkty (pieczątki) za dokonanie
  przez Uczestnika zakupu usług. Za każde 50 zł wydane na zakup usług u Organizatora,
  Uczestnik otrzymuje 1 pieczątkę.
 6. Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród
  w załączniku nr 1 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie
  pieczątki.
  II. UCZESTNICTWO
 7. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa
  w programie, akceptację Regulaminu oraz wydanie Karty Uczestnika przez Organizatora.
  Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę: ustną, pisemną lub
  elektroniczną.
 8. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim
  przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z
  Regulaminem Programu.
 9. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając
  stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub e-maila.
 10. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie
  podlega przeniesieniu na inne osoby.
  III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
 12. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora,
  wydane środki są przeliczane na pieczątki wg wzoru: każde wydane 50 zł to 1 pieczątka (czyli
  49 zł = brak pieczątki, 99 zł = 1 pieczątka, 149 zł = 2 pieczątki, itd.)
 13. Pieczątki gromadzone są na Karcie Uczestnika.
 14. Pieczątki programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 15. Organizator ma prawo skorygować Stan Karty Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane
  nieprawidłowo.
 16. Pieczątki gromadzone na Karcie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą
  być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
  IV. ZASADY WYMIANY PIECZĄTEK NA NAGRODY
 17. Zebrane w Programie pieczątki Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 18. Lista nagród wraz z ilością pieczątek niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik nr 1 do
  regulaminu.
 19. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 20. Odebranie nagrody skutkuje zatrzymaniem Karty Uczestnika przez Organizatora.
 21. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w
  chwili jej wydania.
  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 22. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu pieczątek, Uczestnik
  ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazany w punkcie 1 załącznika 1
  do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 23. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez
  umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin
  zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po
  zakończeniu Programu wymiana pieczątek nie będzie możliwa.
 24. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie
  internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od
  ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany
  zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej
  korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na
  dotychczasowych warunkach.
 25. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest
  prawo polskie.
 26. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.